Zákoník práce



Co je zákoník práce



Zákoník práce je záíkladním pracovním předpisem upravujícím pracovně právná vztahy. Tzn vztahy typicky mezi zaměstnavatelem a zaměstným. Zákoník obsahuje úpravu pro nejrůznější aspekty v oblasti práce - vznik a změny pracovního poměru, pracovní doba, podmínky práce, mzda, práce mladistvých apod. Pro případ potřeby vyhledat zákoník nebo zařadit jej mezi ostatní zákony, je Zákoník práce zákonem č. 262/2006 Sb.

Poslední novelizace zákoníku práce



Rozsáhlá novelizace zákoníku práce proběhla k 1.1.2007. Ta zavedla roční limit u Dohody o provedení práce na 150 hodin/rok (ten byl dále rozšíen novelou zákoníku v r. 2012). Dále příplatek za práci v noci byl stanoven na min. 10% průměrného výdělku místo min. 6Kč/hod. Dálě zavedla novela zákoníku ve všech případech bez výjimky povinnost uzavření pracovní smlouvy písemně. K 1.1.2008 proběhla další novelizace zákoníku práce, ovšem mnohem menšího rozsahu. Ta zpřesnila např. min. dobu přestávky na jídlo, rozšířila možný počet hodin práce za týden u mladistvých (ze 30 hod. na 40) apod.

Další menší novela proběhla k 1.1.2012. Ta prodloužila na 6 měsíců možnou pracovní dobu u vedoucích zaměstnanců (na 6 měísců). Maximální délka pracovního poměru na dobu určitou byla touto nevlou zákoníku stanivena na 3 roky. Dohoda o provedení práce má nově rozsah až 300 hodin/rok.



Užitečné odkazy



Změny zákoníku v roce 2017 a 2018

Výpověď daná zaměstnancem

Praktické informace k pracovním situacím



Pracovní portály:

  Volnamista.cz

  DoPrace.cz

  Jobs.cz



Zákoník práce - úplné znění



Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. (ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011.)
ZÁKON ze dne 21. dubna 2006
zákoník práce
v platném znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

§ 1
Tento zákon
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivnípovahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1),
d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávníchvzta­hů podle písmene a),
e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé sankce za jeho porušení.

§ 1a
Základní zásady pracovněprávních vztahů
V pracovněprávních vztazích se uplatňují zejména tyto základní zásady
a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce,
c) spravedlivé odměňování zaměstnance,
d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.



Paragrafy Zákoníku práce 2 - 99

Paragrafy Zákoníku práce 100 - 250

Zbývající paragrafy Zákoníku práce





Zakonikprace.info     Všechna práva vyhrazena © 2014-2018     Zákoník práce - úplné znění     email@zakonikprace.info